قلم قرآنی استاد بهرام پور کد ۳۰۰۶-۱۰
 • نوع قرآن : قرآن نفیس درشت خط
 • کتاب ادعیه : منتخب مفاتیح الجنان
 • حافظه : 8 گیگ
650,000 تومان
بسته شماره 9 با قلم هوشمند قرآنی بصیر bsr140 (قلم 8 گیگابایت) |به همراه منتخب مفاتیح|
 • نوع قرآن : قرآن 604 صفحه خط استاندارد عثمان‌طه با ترجمه
 • کتاب ادعیه : منتخب مفاتیح جیبی درشت خط
 • حافظه : 8 گیگ
650,000 تومان
730,000 تومان
خرید این محصول
بسته شماره 9 با قلم هوشمند قرآنی بصیر bsr140 (قلم 8 گیگابایت) |به همراه کلیات مفاتیح الجنان|
 • نوع قرآن : قرآن 604 صفحه خط استاندارد عثمان‌طه با ترجمه
 • کتاب ادعیه : کلیات مفاتیح الجنان وزیری
 • حافظه : 8 گیگ
650,000 تومان
780,000 تومان
خرید این محصول
بسته شماره 10 با قلم هوشمند قرآنی بصیر bsr140 (قلم 8 گیگابایت) |به همراه منتخب مفاتیح|
 • نوع قرآن : قرآن 1208 صفحه بسیار درشت خط با ترجمه فارسی
 • کتاب ادعیه : منتخب مفاتیح جیبی
 • حافظه : 8 گیگ
650,000 تومان
760,000 تومان
خرید این محصول
بسته شماره 10 با قلم هوشمند قرآنی بصیر bsr140 (قلم 8 گیگابایت) |به همراه کلیات مفاتیح الجنان|
 • نوع قرآن : قرآن 1208 صفحه بسیار درشت خط با ترجمه فارسی
 • کتاب ادعیه : کلیات مفاتیح الجنان وزیری
 • حافظه : 8 گیگ
650,000 تومان
810,000 تومان
خرید این محصول
بسته شماره 9 (خط معمولی) با قلم قرآنی هوشمند بصیر 24 گیگابایت |به همراه منتخب مفاتیح|
 • نوع قرآن : قرآن 604 صفحه خط استاندارد عثمان‌طه با ترجمه
 • کتاب ادعیه : منتخب مفاتیح جیبی
 • حافظه : 24 گیگ
650,000 تومان
780,000 تومان
خرید این محصول
بسته شماره 9 (خط معمولی) با قلم قرآنی هوشمند بصیر 24 گیگابایت |به همراه کلیات مفاتیح|
 • نوع قرآن : قرآن 604 صفحه خط استاندارد عثمان‌طه با ترجمه
 • کتاب ادعیه : کلیات مفاتیح الجنان وزیری
 • حافظه : 24 گیگ
650,000 تومان
830,000 تومان
خرید این محصول
بسته شماره 10 (درشت خط) با قلم قرآنی هوشمند بصیر 24 گیگابایت |به همراه منتخب مفاتیح|
 • نوع قرآن : قرآن 1208 صفحه بسیار درشت خط با ترجمه فارسی
 • کتاب ادعیه : منتخب مفاتیح جیبی
 • حافظه : 24 گیگ
650,000 تومان
810,000 تومان
خرید این محصول
بسته شماره 10 (درشت خط) با قلم قرآنی هوشمند بصیر 24 گیگابایت |به همراه کلیات مفاتیح|
 • نوع قرآن : قرآن 1208 صفحه بسیار درشت خط با ترجمه فارسی
 • کتاب ادعیه : کلیات مفاتیح الجنان وزیری
 • حافظه : 24 گیگ
650,000 تومان
860,000 تومان
خرید این محصول
قلم قرآنی | بسته حفظ و تثبیت قرآن کریم با قلم هوشمند 8 گیگابایت بصیر |ویژه حافظان|
 • نوع قرآن : قرآن بدون ترجمه 15 سطری ویژه حفظ و تثبیت
 • کتاب ادعیه : بدون کتاب مفاتیح الجنان
 • حافظه : 8 گیگ
650,000 تومان
750,000 تومان
خرید این محصول
قلم قرانی | بسته حفظ و تثبیت قرآن کریم با قلم هوشمند 24 گیگابایت بصیر |ویژه حافظان|
 • نوع قرآن : قرآن بدون ترجمه 15 سطری ویژه حفظ و تثبیت
 • کتاب ادعیه : بدون کتاب مفاتیح الجنان
 • حافظه : 24 گیگ
650,000 تومان
800,000 تومان
خرید این محصول
قلم و کتاب هوشمند قرآنی کد ۳۰۱۰-۱۰
 • نوع قرآن : قرآن خط عثمان طه
 • کتاب ادعیه : منتخب مفاتیح الجنان
 • حافظه : 2 گیگ
650,000 تومان
1,176,000 تومان
خرید این محصول
بسته شماره ۷ با قلم هوشمند قرآنی بصير bsr ۲۴۰ (قلم ۲۴ گیگابایت) |بدون کتاب مفاتیح|
 • نوع قرآن : قرآن 604 صفحه خط استاندارد عثمان‌طه با ترجمه
 • کتاب ادعیه : بدون کتاب مفاتیح
 • حافظه : 24 گیگابایت
650,000 تومان
740,000 تومان
خرید این محصول
بسته شماره ۷ با قلم هوشمند قرآنی بصير bsr۱۴۰ (قلم ۸ گیگابایت) |بدون کتاب مفاتیح|
 • نوع قرآن : قرآن 604 صفحه خط استاندارد عثمان‌طه با ترجمه
 • کتاب ادعیه : بدون کتاب مفاتیح
 • حافظه : 8 گیگابایت
650,000 تومان
690,000 تومان
خرید این محصول
بسته ارزان قیمت بصیر با قلم هوشمند قرآنی 8 گیگابایت و کتاب منتخب مفاتیح
 • نوع قرآن : قرآن 604 صفحه خط استاندارد عثمان‌طه با ترجمه
 • کتاب ادعیه : منتخب مفاتیح جیبی
 • حافظه : 8 گیگابایت
650,000 تومان
660,000 تومان
خرید این محصول
قلم قرآنی بصير | بسته ارزان قیمت جدید با قلم هوشمند 8 گیگابایت بدون کتاب منتخب مفاتیح
 • نوع قرآن : قرآن 604 صفحه خط استاندارد عثمان‌طه با ترجمه
 • کتاب ادعیه : بدون کتاب مفاتیح
 • حافظه : 8 گیگابایت
650,000 تومان
645,000 تومان
خرید این محصول
بسته شماره ۸ با قلم هوشمند قرآنی بصیر bsr۲۴۰ (قلم ۲۴ گیگابایت) |به همراه منتخب مفاتیح|
 • نوع قرآن : قرآن 604 صفحه خط استاندارد عثمان‌طه با ترجمه
 • کتاب ادعیه : منتخب مفاتیح جیبی
 • حافظه : 24 گیگابایت
650,000 تومان
770,000 تومان
خرید این محصول
بسته شماره 8 با قلم هوشمند قرانی بصیر bsr140 (قلم 8 گیگابایت) |به همراه منتخب مفاتیح|
 • نوع قرآن : قرآن 604 صفحه خط استاندارد عثمان‌طه با ترجمه
 • حافظه : 8 گیگابایت
 • کتاب ادعیه : منتخب مفاتیح جیبی
650,000 تومان
720,000 تومان
خرید این محصول
بسته شماره ۱۱ (نفیس) با قلم هوشمند قرآنی (قلم ۲۴گیگابایت) |قرآن معطر - کلیات مفاتیح
 • نوع قرآن : قرآن نفیس و معطر 604 صفحه ای با ترجمه فارسی
 • حافظه : 24 گیگابایت
 • کتاب ادعیه : کلیات مفاتیح الجنان وزیری
650,000 تومان
1,050,000 تومان
خرید این محصول
قلم قرآنی بصیر مدلB240
 • نوع قرآن : قرآن 1208 صفحه بسیار درشت خط با ترجمه فارسی
 • کتاب ادعیه : کلیات مفاتیح الجنان وزیری
 • حافظه : 16 گیگابایت
650,000 تومان
860,000 تومان
خرید این محصول
بسته شماره ۸ با قلم هوشمند قرانی bsr130 (قلم ۴ گیگابایت) |به همراه منتخب مفاتیح|
 • نوع قرآن : قرآن 604 صفحه خط استاندارد عثمان‌طه با ترجمه
 • کتاب ادعیه : منتخب مفاتیح جیبی
 • حافظه : 4 گیگابایت
650,000 تومان
بسته بسته شماره ۷ با قلم هوشمند قرآنی bsr130 (قلم ۴ گیگابایت)بدون کتاب مفاتیح
 • نوع قرآن : قرآن 604 صفحه خط استاندارد عثمان‌طه با ترجمه
 • کتاب ادعیه : بدون کتاب مفاتیح
 • حافظه : 4 گیگابایت
650,000 تومان
بسته جیبی قلم هوشمند قرآنی 8 گیگابایت با قرآن پالتویی بدون کتاب منتخب مفاتیح جداگانه
 • نوع قرآن : قرآن پالتویی کوچک (8/5 * 16 سانتی متر)
 • کتاب ادعیه : بدون کتاب مفاتیح
 • حافظه : 8 گیگابایت
650,000 تومان
بسته شماره 11 (نفیس) با قلم هوشمند قرآنی (قلم 8 گیگابایت) |قرآن معطر - کلیات مفاتیح
 • نوع قرآن : قرآن نفیس و معطر 604 صفحه ای با ترجمه فارسی
 • کتاب ادعیه : کلیات مفاتیح الجنان وزیری
 • حافظه : 8 گیگابایت
650,000 تومان